Jump to Main Content

Croeso

Croeso i wefan Clwb Pêl-droed Bethel

Pentref bychan y tu allan i Gaernarfon yng Ngwynedd ydi Bethel. Eglurir yn fersiwn Saesneg y dudalen hon mai iaith gyntaf y rhan fwyaf o drigolion y pentref ac aelodau'r clwb yw'r Gymraeg ac, o ganlyniad, mae'r iaith yn cael lle blaenllaw yn holl weithgareddau'r clwb gan gynnwys y wefan hon. Mae gan y clwb iau dros 100 o aelodau (o'r ddau ryw). Mae'r nifer hwn yn cynnwys aelodau mor ifanc â phedair oed hyd at aelodau sy'n 13 oed.

Mae dwy adran i'n gwefan:-

  1. Y Clwb ~ gwybodaeth am yr hyn sy'n mynd ymlaen yn y clwb.
  2. Y Timau ~ adran sy'n rhoi manylion ymarferol am dimau'r clwb.

Pwy sydd wedi ennill y Clwb Cant mis yma?

Cysylltwch â ni i gael cymryd rhan

Cynghrair Peldroed Gwynedd - gemau Awst 2012 - cliciwch yma


Diwedd Tymor 11/12 - Noson Wobrwyo

 

 


Diwedd Tymor 10/11

 

 


Noson Wobrwyo 09/10
Noson i Godi Arian (16/10/09)

Noson Wobrwyo 30.05.2009

Cliciwch ar y llun am fwy o luniau

Mr Kelsi o Y Bedol yn cyflwyno'r tim efo'u cit newydd.
Cliciwch ar y llun i'w chwyddo


Anrhydeddau 2008

Dan 15 oed – Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai a Chwpan y Gynghrair - Bethel
Dan 15 oed – Enillwyr Cwpan Chwarae Teg, Twrnament Blackpool a Thwrnament Newton Athletic – Bethel Glas.

Tim dan 15eg Bethel gyda thlws y gynghrair a chwpan Gwyrfai 2008.

Llongyfarchiadau i'r hogiau ac i'w rheolwr Andrew Williams. Diolch i Elwyn Jones, ysgrifennydd y gynghrair, am ddod draw i'r gem olaf o'r tymor yn erbyn Cae Glyn (Bethel 1 - Cae Glyn 0) i gyflwyno tlws y gynghrair. Diolch hefyd i Meic Bullock o Ffenestri Cymru am ei nawdd i'r tim yn ystod y tymor. (Rhagor o luniau ar dudalen y tim).

Cliciwch ar y llun i'w chwyddo

Noson Wobrwyo Clwb 2008

cliciwch ar y llun am fwy o luniau...


Cwpan Cynghrair Gwyrfai dan 15 oed
Llongyfarchiadau i Bethel ar ennill Cwpan Cynghrair Gwyrfai Nos Fawrth Mai 27ain 2008. Llwyddodd y tîm i guro Nantlle Vale o 5 -1. Am adroddiad llawn o’r gêm ewch i dudalen dan 15 oed.


Cwpan Chwarae Teg Cynghrair Gwyrfai dan 15 oed
Llongyfarchiadau i Bethel Glas ar ennill Cwpan Chwarae Teg. Llwyddodd y tim i guro Penrhosgarnedd 3 -2.
Am adroddiad llawn o’r gem ewch i dudalen dan 15 oed.

Cliciwch ar y llun i'w chwyddo


Ffenestri Cymru, noddwr cit newydd tîm dan 15eg Bethel.

Tîm balch dan 15eg yn eu cit newydd.
Y rheolwr, Andrew Williams a’r capten, yn derbyn y cit newydd oddi wrth Mr Meic Bullock, Ffenestri Cymru.

Y Bedol - Noddwyr Tim Y Dynion

Capten Tim Y Dynion, Irfon Hughes gyda Michelle o'r Bedol

TÎM DAN 13 OED 2006/2007
Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai, Enillwyr Cwpan y Gynghrair 2007 ac enillwyr Cwpan Kon X Cymru Caergybi. Llongyfarchiadau iddynt ar eu llwyddiant.

Llongyfarchiadau i dîm dan 11A Bethel ar eu llwyddiant yn Nhwrnament Eco’r Wyddfa Nos Lun Gorffennaf 9fed ar gae Coed Bolyn Bethel. Hefyd i dîm Bethel B am ddod yn ail yn y gystadleuaeth. Am fwy o’u hanes ewch i dudalen y tîm dan 11 oed.


Lluniau Cyn Ein Gem Gartref Yn Erbyn Porthmadog
Dydd Sadwrn 18.08.07
- Cliciwch Ar Y Lluniau i'w Chwyddo

<>

Ddiwedd Gorffennaf bu 7 o fechgyn o dimau Bethel yn cynrychioli Academi Dinas Bangor yn Aberystwyth mewn cystadleuaeth ryngwladol ‘Wales International Super Cup ‘.
Captain y tîm dan 11eg oedd James Bell o Fethel, hefyd yn chwarae roedd Morgan Williams, ac bu’r tîm yn ddiguro drwy’r wythnos gan ddod i frîg y grŵp oedd yn cynnwys timau o Malta, U.D.A., Alban, Cymru a Lloegr. Enillwyd y ffeinla ganddynt drwy guro Borras Park o Wrecsam 3-2.
Dan 14eg roedd 5 o aelodau tîm Bethel, Ryan Jones, Daniel Bell, Liam Williams, Adam Hughes & Alex Jones. Daethant yn drydydd yn y twrnament gan gael ambell i fuddugoliaeth enwog ar hyd y daith oedd yn cynnwys chwalu Ipswich Town 9-4 gyda thair gôl gan Daniel Bell.
Da iawn chi hogia. Sêr y dyfodol? Mae llawer mwy i ddilyn, yn sicr i chi!